Inwentaryzacje powykonawcze

urządzenie pomiarowe

Wykonujemy inwentaryzacje powykonawcze. Korzystamy przy tym z urządzeń o dużej dokładności pomiarowej. Inwentaryzacja może obejmować:

  • budynki
  • działki
  • przyłącza
  • sieci uzbrojenia terenu

 

Kiedy należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą?

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza powinno zostać przeprowadzona po zakończeniu budowy. Jej celem jest zebranie aktualnych danych o poszczególnych elementach zagospodarowania działki (wjazdy, parkingi) i przestrzennym rozmieszczeniu usytuowania budynków.

W ramach inwentaryzacji powykonawczej wykonuje się także inwentaryzację obiektów liniowych. Obejmuje ona m. in. przyłącza:

  • kanalizacyjne
  • wodociągowe
  • gazowe
  • elektroenergetyczne

Geodeta w ramach swoich działań dokonuje pomiarów inwentaryzacyjnych i sporządza dokumentację geodezyjno-kartograficzną. Znajdują się na niej dane, dzięki którym można nanieść na mapę zasadniczą nowe budynki i inne obiekty budowlane. Dzięki danym zgromadzonym przez geodetę możliwe jest także zaktualizowanie baz informacyjnych dotyczących danego terenu i znajdujących się na nim obiektów budowlanych.

 

Rodzaje pomiarów powykonawczych

Pomiary powykonawcze dzieli się na dwie kategorie:

  • bieżące – dotyczą one obiektów, które w trakcie budowy będą musiały zostać ukryte lub zasypane. Mowa tutaj zatem o liniach wodociągowych, sieci gazowej bądź kanalizacyjnej.
  • końcowe – pomiary końcowy obejmuje powstałe obiekty budowlane po zakończeniu ich budowy, a także pionowe ukształtowanie powierzchni terenu, które zmienia się w trakcie stawiania nowych budowli.

Wszystkie te prace może wykonać jedynie uprawniony do tego geodeta.